Почетна Вести Куполите на црквата “Св. Константин и Елена“ блеснаа во злато
Куполите на црквата “Св. Константин и Елена“ блеснаа во злато

Куполите на црквата “Св. Константин и Елена“ блеснаа во злато

3.14K
0

Црквата „Св. Константин и Елена“, која се гради на улицата „Македонија“ во Скопје,  го добива финалниот изглед. Веќе се поставени и злат­ните ку­по­ли. Фа­са­да­та со ор­на­мен­ти е ре­чи­си за­вр­ше­на. Ко­га ќе би­де го­то­ва црк­ва­та, над­леж­ни­те од Ма­ке­дон­ска­та пра­вос­лав­на црк­ва не прецизираат. Последната фаза ќе биде внат­реш­но­то уре­ду­ва­ње.

skopjeОд МПЦ ла­ни рас­пи­шаа кон­курс за внат­реш­но уре­ду­ва­ње на хра­мот со ку­ла­та-кам­ба­на­ри­ја, ка­ко и пар­тер­но уре­ду­ва­ње на прос­то­рот око­лу црк­ва­та.

Со кон­кур­сот се бараше из­ра­бо­тка на ико­нос­тас, прес­тол-ол­тар, клу­па за вла­ди­ци, ар­хи­е­пис­коп­ски трон, вла­дич­ки трон, пос­та­мен­ти за ико­ни, клу­пи за вер­ни­ци­, лус­те­ри, бал­да­хин за плаш­те­ни­ца, про­дав­ни­ци за све­ќи, за ико­ни и за кни­ги, би­на за хор, про­дав­ни­ца за су­ве­ни­ри во ку­ла­та-кам­ба­на­ри­ја, ка­ко и тех­нич­ки прос­то­рии.

Црк­ва­та „Све­ти Кон­стан­тин и Еле­на“ поч­на да се гра­ди во но­ем­ври 2012 го­ди­на.

Фото: Скопјеинфо

НАПИШИ КОМЕНТАР

Your email address will not be published. Required fields are marked *