Почетна Услови за користење

Услови за користење

Со секое пристапување на Religija.mk, Вие автоматски ги прифаќате правилата и условите поставнени од издавачот.

Содржините објавени на Religija.mk, се авторски со заштитени авторски права. Нивното користење за лична и некомерцијална потреба е бесплатно.

За превземање на содржнините од Religija.mk за други-комерцијални потреби, издавачот го задржува правото да наплати надомест за своите авторски права.

Цената за користење на содржините на religija.mk, го одредува издавачот, според ценовник:

  • За комерцијално преземање на авторски текст на Religija.mk издавачот има право да побара надомест во износ од 30.000 денари.
  • За комерцијално преземање на авторска фотографија на Religija.mk издавачот има право да побара надомест во износ од 30.000 денари.

Бесплатно преземање на содржини од Religija.mk, надвор од овие услови, е дозволено само во непосреден договор со Religija.mk, односно со основачот и главен и одговорн уредник.
Religija.mk, дозволува бесплатно преземање на вести, извештаи и други написи од Religija.mk, но под следните услови:

  • Најмногу 25 %- од содржината на текстот, со обврска за посочување на изворот каде е објавена веста- religija.mk
  • На крајот од преземениот текст, да се напише „Целиот текст прочитајте го овде“, а зборот „овде“ да се поврзе со линк до оригиналниот текст во religija.mk
  • Дозволено е да се преземат најмногу пет содржини дневно.

Што се однесдува до авторски текстови, како колумни, коментари и анализи, нивното преземање е забрането, освен во непосреден договор со Religija.mk.

Истото се однесува и за преземање на видеа и фотографии.